تکنولوژی Zone Booster شستشوی هدفمند ظروف با پوشش فراگیر

تکنولوژی Zone Booster شستشوی هدفمند ظروف با پوشش فراگیر

این برنامه شستشو باعث می‌شود تا بتوان تمرکز شستن را در یک نقطه متمرکز کرد. یعنی می‌توان با  قرار دادن ظروفی که به تمیز شدن بیشتری نیاز دارند و در یک قسمت از ماشین ظرفشویی، به ماشین برنامه داد تا قسمت مورد نظر با شدت بیشتری شسته شود. در این برنامه می‌توان کل قسمت پایین یا قسمت چپ یا راست را انتخاب کرد.

ارسال نظر